Pašvērtējums

Skaistumkopšanas profesionālā skola BEAUTY SCHOOL

trubka orig (+371) 67-288-246, (+371) 26-556-816

facebook instagram

Logo 

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola
“BEAUTY SCHOOL”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Beauty School”, Reģ.Nr. 42103066988,

juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15-11, Rīga, LV – 1010

faktiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15-11, Rīga, LV – 1010, tālr. 67288246, 26556816,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., www.beautyschool.lv

Saskaņā ar 2. pielikumu
Ministru kabineta
2017. gada 20.decembra
noteikumiem Nr. 831

 

 

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

 

Rīga, 01.09.2020

 • Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums.

 

Skaistumkopšanas Profesionālā vidusskola “Beauty School” (turpmāk - Izglītības iestāde) ir profesionālās vidējās izglītības iestāde.

Izglītības iestāde īsteno izglītības programmas Latvijā kopš 2013. gada.

Izglītības iestādes dibinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Beauty School”, reģistrācijas nr. 4331802942, juridiskā adrese kopš 2020.gada 19.augusta: Pulkveža Brieža iela 15-11, Rīga, LV-1010, izglītības programmu īstenošanas vietas – Pulkveža Brieža iela 15-11, Rīga, LV-1010 un Liepājā, Klaipēdas iela 19/21, LV-3407.

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana un kvalifikācijas celšanas īso kursu realizācija skaistumkopšanas, kosmetoloģijas un viesmīlības nozarēs.

Izglītības iestādei ir logo, zīmogs un rēķins bankā. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Nolikums un citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti.

Mācību procesu Izglītības iestādē nodrošina mācībspēki, kuri ir savas jomas profesionāļi, praktizējoši speciālisti ar atbilstošu izglītību.

Izglītības iestādes materiāli tehniskā bāze ir veidota atbilstoši profesiju standartiem un mācību programmu prasībām. Profesionālo priekšmetu skolotāji strādā nozarē, aktualizējot mācības ar novitātēm un uzlabojumiem profesionālajā vidē.

Izglītības iestāde ir partneris tādām organizācijām un veido kopīgus projektus ar:

 • Baltijas SPA asociāciju,
 • Latvijas SPA asociāciju savienību (L.S.A.S.)
 • Nodarbinātības Valsts Aģentūru,
 • iTEC,
 • Valsts Izglītības Attīstības aģentūru,
 • Latvijas Darba Devēju Konfederāciju
 • LĀPPOS
 • LKKA.
 • Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

Izglītības iestādes mērķis: konkurētspējīga izglītības iestāde ar augstiem mācīšanas  un mācīšanās standartiem.

Izglītības iestādes vīzija: atbildīga mācīšanas pieeja kvalitatīvai profesijas ieguvei.

Izglītības iestādes misija  ir piedalīties profesiju standartu paaugstināšanā, kvalitātes rādītāju definēšanā, sagatavojot profesiju standartu prasībām atbilstošus skaistumkopšanas, kosmetoloģijas un viesmīlības nozares speciālistus.

Izglītības iestādes darbības pamatmērķi:

 • sniegt izglītojamajiem kvalitatīvu profesionālo izglītību skaistumkopšanas, kosmetoloģijas un viesmīlības jomās, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamajiem, kas sekmētu jauno speciālistu konkurētspēju darba tirgū;
 • veidot topošajos speciālistos atbildīgu attieksmi pret izvēlētas profesijas standartiem;
 • nodrošināt iespēju vienlaicīgi ar nacionālo izglītības programmu apgūt ITEC* apmācības programmu, kas nodrošina izglītības atbilstību starptautiskiem standartiem, un saņemt Starptautisko ITEC Diplomu;
 • nodrošināt skolas absolventu - kosmētiķu reģistrāciju ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu valsts reģistrā, piedalīšanos sertifikācijas eksāmenā, lai iegūtu kosmētiķa valsts sertifikātu;
 • regulāri aktualizēt Izglītības iestādes programmu piedāvājumu;
 • piesaistīt jaunus, radošus un zinošus mācībspēkus;
 • racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;
 • bagātināt mācību procesu ar radniecīgu skolu starptautisko pieredzi, ar sociālo partneru - nozares vadošo uzņēmumu un profesionālo asociāciju - LKKA, Aromterapijas Asociācijas, Fizikālās Medicīnas Asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības Ārstu - Kosmetologu Asociācijas, Baltijas SPA Asociācijas, LDDK, Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienības izglītības darba pieredzi;
 • veicināt ciešu sadarbību ar darba devējiem, lai nodrošinātu vērojumprakšu un mācību prakšu iespēju izglītojamiem.

2019/2020. mācību gada prioritātes un rezultāti:

 

1.Prioritāte:

Izglītības iestādes akreditācija.

Izglītības iestādes kārtējā akreditācija piešķirta 2020.gada 27.martā līdz 2026.gada 2.aprīlim.

2.Prioritāte:

Direktora akreditācija.

Līdztekus Izglītības iestādes akreditācijai notika izglītības iestādes direktores I.Lokmanes akreditācija. Direktore tika akreditēta.

3.Prioritāte:

Vidējās profesionālās izglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi” akreditācija.

Vidējās profesionālās izglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi” (spa speciālists) tika akreditēta līdz 20206.gada 2. aprīlim.

4.Prioritāte:

Vidējās profesionālās izglītības programma „Kosmetoloģija” (kosmētiķis) akreditācija.

Vidējās profesionālās izglītības programma „Kosmetoloģija” (kosmētiķis) tika akreditēta līdz 20206.gada 2. aprīlim.

5.Prioritāte:

Profesionālās tālākizglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi” (spa speciālists) akreditācija.

Profesionālās tālākizglītības programma „Skaistumkopšanas pakalpojumi” (spa speciālists) tika akreditēta līdz 20206.gada 2. aprīlim.

6.Prioritāte:

Profesionālās tālākizglītības programma „Kosmetoloģija” (kosmētiķis) akreditācija.

Profesionālās tālākizglītības programma „Kosmetoloģija” (kosmētiķis) tika akreditēta līdz 20206.gada 2. aprīlim.

7.Prioritāte:

Profesionālās tālākizglītības programmas – Viesnīcu pakalpojumi, kvalifikācijas “Viesu uzņemšanas dienesta speciālists” licencēšana un akreditēšana.

Programma tika licencēta 2019.gadā. Akreditācijai pieteikta 2019.gada 14.novembrī. Akreditēta līdz 2026.gada 2.aprīlim.

8.Prioritāte:

Profesionālās tālākizglītības programmas ,,Spa administrators” akreditācija.

Rezultāti: profesionālās tālākizglītības programma ,,Spa administrators” tika licencēta 2017.gada 27.jūlijā. Akreditācijai programma netika pieteikta, jo nebija izglītojamo attiecīgajā programmā.

9.Prioritāte:

Uzlabot mācību procesa un profesionālās atzīšanas starptautisko kvalitāti piedaloties starptautiskajā kvalifikācijas eksāmenā ITEC*.

Rezultāti:

2019./2020.m.g jau ceturto reizi tika organizēti un veiksmīgi nokārtoti ITEC Beauty therapy 3 level eksāmeni. Tos nokārtoja attiecīgi 14 jaunie speciālisti.

*ITEC - Tā ir starptautiska eksaminācijas komiteja, kas dod iespēju skaistumkopšanas industrijas speciālistiem no visas pasaules apstiprināt savas izglītības augsto līmeni. Komiteja tika dibināta Lielbritānijā 1947. gadā, 1973. gadā tā sāka darboties starptautiskā līmenī un ieguva mūsdienu nosaukumu – ITEC. Organizācija ir saņēmusi Lielbritānijas Kvalifikācijas un eksaminācijas komisijas akreditāciju (OFQUAL) un tās darbību atbalsta Lielbritānijas Inovāciju, universitāšu un kompetenču departaments (DIUS).

Visas specialitātes ir reģistrētas Apvienotās Karalistes Nacionālajā kvalifikāciju struktūrā (NVQ).Lielbritānijas Kvalifikāciju un izglītības programmu pārvaldē (QCA) ITEC ir akreditēta kā vadošā organizācija savā nozarē. ITEC diplomu izsniedz mācību un kvalifikācijas komisijas Lielbritānijas Izglītības departamenta vārdā.

10.Prioritāte: Veicināt pedagogu aktīvu līdzdalību profesionālo asociāciju darbā un izglītojamo līdzdalību projektos un konkursos.

Rezultāti: Izglītības iestādes pedagogi un audzēkņi ņēma dalību  aktivitātēs sadarbībā ar Baltijas SPA Asociāciju:

 • Izglītības iestādes pedagogi organizēja seminārus un kursus ārpus programmas, apstiprinot programmas LKKA un LĀPPOS;
 • Izglītības iestāde veidoja sadarbību ar jauniem potenciāliem darba devējiem: Kempinsky SPA, Wellton SPA&Hotel, Semarah Hotel u.c.,;
 • Izglītības iestādes topošie spa speciālisti piedalījās Baltijas SPA asociācijas rīkotajā ,,Baltijas Atvērto Masāžas čempionātā” 2019.gadā, rezultātā iegūstot godpilno 2.vietu un daudzas balvas nominācijās;
 • Izglītības iestāde 2019.gadā kļuva par LKKA goda locekli;
 • Izglītības iestādes dibinātājs I.Ansone darbojas kā eksperts Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes (TS NEP) sēdēs;
 • Izglītības iestādes profesionālās izglītības skolotāja I.Opmane piedalās kā profesionālās izglītības eksperts profesionālās moduļu programmas spa speciālists izstrādē;
 • Izglītības iestādes dibinātājs I.Ansone darbojas kā eksperts profesionālās moduļu programmas spa speciālists izstrādē.

11.Prioritāte: Turpināt darbu pie Facebook profila aktualizēšanas un izglītības iestādes tēla popularizēšanas Instagram, mājas lapas attīstības un papildinājumiem.

Rezultāti: Facebook profilā regulāri tiek izvietotas aktualitātes, papildinātas galerijas, atbildēts uz iesūtītajiem jautājumiem, tiek atainota skolas darbība, aktīvi tiek izmantota mācību saraksta un programmu aprakstu sadaļas, izvietotas intervijas, atspoguļots darbs ar dažādiem ESF projektiem.

Regulāri tiek papildināta un atjaunota informācija sadaļā ,,pasākumi”, regulāri izsludinātas  jaunu grupu uzņemšanas.

Facebook profilam ir vairāk kā 2550 sekotāju.

Kopš 2018.gada izglītības iestādei ir Instagram profils, kuram ir jau vairāk kā 640 sekotāju.

www.beautyschool.lv vietne ir papildināta ar jaunām sadaļām “Privātuma atruna” un “ESF projekti”. Vietnei ir vidēji 250 skatījumi dienā.

12.Prioritāte: papildināt materiāltehnisko bāzi. Ieviest plašāku aparatūras sortimentu apmācībām.

Nodibināta sadarbība ar Latvijā ražotās kosmētikas ,,GMT” un “Marence” pārstāvjiem par kosmētikas iegādi un izmantošanu mācībām “Spa speciālists” ,,Sejas kopšanas estētika” un “Kosmētiķis”.

Nodibināta sadarbība ar Francijas kosmētikas ražotāju „Mansarde” un izvietota jaunā produkcija.

Reprezentācijas pasākumiem iepirktas  un apdrukātas krūzītes ar Izglītības iestādes logo.

Iegādāti aparāti: dermabrāzijas un vakuummasāžas aparāts, RF liftinga aparāts sejai un ķermenim, mesoporācijas aparāts sejai un ķermenim.

Izglītības iestādes vajadzībām iegādāti 2 laptopi un 1 stacionārais dators, karstā gaisa sterilizators.

13. Prioritāte: iesaistīties Eiropas Struktūrfondu un Eiropas Sociālo Fondu aktivitātēs un citos projektos.

Rezultāti:

2019./2020.mācību gadā uzsākts jauns projekts spa speciālistu apmācībai ar NVA un ESF periodā no 26.augusta 2019.gadā līdz 17.februārim 2020.gadā sadarbībā ar BEER SPA un Semarah Hotel.

2019./2020.mācību gadā no 20.augusta realizēts projekts ar ESF un VIAA Nr.8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” uzsākot jaunās, 2019.gadā licencētās programmas “Viesnīcu pakalpojumi” 3.profesionālajai kvalifikācijai “Viesu uzņemšanas dienesta speciālists”. Projekta realizācija pabeigta 2020.gada 8.augustā, izniedzot 6 izglītojamiem 3.profesionālā līmeņa kvalifikācijas apliecības „Viesu uzņemšanas dienesta speciālists”.

2020./2021.mācību gadā turpinās sadarbība projekta realizācijai ar ESF un darba devējiem SIA BIMBOO, SIA KIM, SIA BEER SPA, pēc kuru pasūtījuma tiek apmācīti 6 spa speciālisti.

2020./2021.mācību gadā ir izsludināts darba devēju pieprasījums tālākizglītības programmas „Kosmētiķis” realizācijai bezdarbniekiem NVA un ESF projekta ietvaros.

14. Prioritāte – par mācību programmu cenu aktualizēšanu atbilstoši tirgus vajadzībām un tehnoloģiju sasniegumiem nozarē.

Rezultāti: ir izvērtētas mācību programmu izmaksas un apstiprinātas jaunas programmu cenas, tajā pat laikā saglabājot zemāko cenu tirgū.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

 

Izglītības iestādes akreditācijas posms - no 2020.gada 9.marta līdz 2020.gada 13.martam.

Izglītības iestādei akreditācija piešķirta līdz 2026.gada 2.aprīlim.

Iepriekšējā akreditācija profesionālās pilnveides izglītības programmai Sejas kopšanas estētika notika 2017.gada janvārī. Akreditācija tika piešķirta no 2017.gada 30.janvāra līdz 2020.gada 12.jūnijam.

Akreditācijas procesā tika akreditētas 2 vidējās profesionālās un 3 profesionālās tālākizglītības programmas:

Npk

Izglītības programmas nosaukums

Programmas kods

Piešķiramā kvalifikācija

Licences nr un datums

Akreditācijas lapas Nr

Akreditācijas termiņš

1

Skaistumkopšanas pakalpojumi

30T815001

Spa speciālists

P-10794

12.01.2015

AP 6322

Līdz 02.04.2026

2

Kosmetoloģija

30T722091

Kosmētiķis

P-10791

12.01.2015

AP 6323

Līdz 02.04.2026

3

Viesnīcu pakalpojumi

30T811031

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

P-1066

13.03.2019

AP 6321

Līdz 02.04.2026

4

Kosmetoloģija

35b722091

Kosmētiķis

P-10790 12.01.2015

AP 6323

Līdz 02.04.2026

5

Skaistumkopšanas pakalpojumi

35b815001

Spa speciālists

P-10792

12.01.2015

AP 6330

Līdz 02.04.2026

Akreditācijas komisijas ieteikumi

Joma/Kritērijs

Ieteikumi

1.

Sadarbībā ar nozares darba devējiem un profesionālo asociāciju pārstāvjiem regulāri aktualizēt izglītības programmu saturu atbilstoši nozares attīstības tendencēm.

1.

Izglītības programmās regulāri aktualizēt izmantojamo avotu un materiāli tehnisko līdzekļu sarakstus.

6.2.

Uzraudzīt, plānot un veicināt visu pedagogu profesionālo pilnveidi.

7.1.

Izstrādāt izglītības iestādes attīstības plānu, nosakot izglītības iestādes attīstības mērķus un galvenos uzdevumus vidējam plānošanas periodam.

 

SPA speciālists, kosmētiķs

2.1.

Mācību procesā konsekventi ievērot drošu un higiēnas prasībām atbilstošu darba piederumu (instrumentu) apstrādi (tīrīšana, dezinfekcija) un uzglabāšanu.

5.2.

Rast iespēju izglītojamo ģerbtuvēs atdalīt virsdrēbju un āra apavu novietošanu no praktisko mācību nodarbību speciālā apģērba un apavuu uzglabāšanas.

6.1.

Sadarbībā ar dibinātāju rast iespēju iegādāties vienu ultraskaņas dezinfekcijas aparātu daudzreizlietojamo instrumentu (piemēram, una-karotīšu) dezinfekcijai.

7.2.

Veidot ciešāku sadarbību ar citām šāda skaistumkopšanas un kosmētikas nozares profesionālās izglītības iestādēm, organizējot metodiskos un profesionālās pilnveides pasākumus pedagogiem un izglītojamajiem.

 

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos

 

4.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas;

Izglītības iestādē īstenotās profesionālās izglītības programmas:

Npk

Izglītības programmas nosaukums

Programmas kods

Piešķiramā kvalifikācija

Licences nr un datums

Akreditācijas lapas Nr

Akreditācijas termiņš

1

Skaistumkopšanas pakalpojumi

30T815001

Spa speciālists

P-10794

12.01.2015

AP 6322

Līdz 02.04.2026

2

Kosmetoloģija

30T722091

Kosmētiķis

P-10791

12.01.2015

AP 6323

Līdz 02.04.2026

3

Viesnīcu pakalpojumi

30T811031

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

P-1066

13.03.2019

AP 6321

Līdz 02.04.2026

4

Kosmetoloģija

35b722091

Kosmētiķis

P-10790 12.01.2015

AP 6323

Līdz 02.04.2026

5

Skaistumkopšanas pakalpojumi

35b815001

Spa speciālists

P-10792

12.01.2015

AP 6330

Līdz 02.04.2026

Katrai izglītības programmai tiek izveidots un apstiprināts programmas īstenošanas plāns visam apmācības periodam. Programmas ir papildinātas ar izmaiņām līdz 10% apjoma un papildināts izmantojamās literatūras un avotu saraksts.

Programmas īstenošanas plānā un nodarbību sarakstā pēc nepieciešamības veiktās izmaiņas sarakstā ir redzamas izglītojamiem un skolotājiem skolas „Mykoob.lv” vietnē.

Uzņemto izglītojamo skaits izglītības programmā (tekošajā mācību gadā ir vēl 2 ziemas uzņemšanas):

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas kods

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

2018./2019.

2019./2020

2020./2021

Kosmetoloģija,

kvalifikācija “Kosmētiķis”

35b 722 09 1

33

43

23

27

40

26

27

Kosmetoloģija,

kvalifikācija “Kosmētiķis“

30T 722 09 1

10

15

16

15

29

26

11

Skaistumkopšanas pakalpojumi, kvalifikācija

Vid. “SPA speciālists”

35b 815 00 1

9

0

0

0

0

1

-

Skaistumkopšanas pakalpojumi, kvalifikācija

“SPA speciālists”

30T 815 00 1

4

16

11

14

18

8

6

Viesnīcu pakalpojumi

„Viesu uzņemšanas dienesta speciālists”

30T811031

 

8

-

Sejas kopšanas estētika

30P 815 00 1

28

45

32

45

28

 

2

-

Kopā:

515

93

119

82

106

115

71

44

Pabeiguši mācības periodā no 2014.gada līdz 2020.gada 15.septembrim:

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas kods

2014.g. – 2020.g.

Kosmetoloģija,

kvalifikācija “Kosmētiķis”

35b 722 09 1      

150

Kosmetoloģija,

kvalifikācija “Kosmētiķis“

30T 722 09 1      

76

Skaistumkopšanas pakalpojumi, kvalifikācija “SPA speciālists”

35b 815 00 1

10

Skaistumkopšanas pakalpojumi, kvalifikācija “SPA speciālists”

30T 815 00 1

47

Viesnīcu pakalpojumi

„Viesu uzņemšanas dienesta speciālists”

30T811031

6

Sejas kopšanas estētika

30P 815 00 1

154

Kopā:

 

443

Izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar izglītības programmas apstiprināto mācību plānu, uz kura pamata tiek izstrādāts programmas īstenošanas plāns un nodarbību saraksts. Nodarbību saraksts ir pieejams elektroniskajā vidē vietnē „Mykoob.lv” skolotājiem un izglītojamiem, kā arī izdrukātā veidā administrācijā. Programmu īstenošanas plānos un sarakstos tiek veiktas izmaiņas pēc nepieciešamības. Par izmaiņām nodarbību sarakstā skolotāji tiek informēti laicīgi. Izglītojamiem izmaiņām ir jāseko vietnē „Mykoob.lv”, kā tas noteikts Iekšējās kārtības noteikumos un izglītojamo līgumos.

2018.gadā profesionālajā tālāizglītības programmā „Skaistumkopšanas pakalpojumi” veiktas izmaiņas atbilstoši Ministru kabineta  2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.144 „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos” Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”. Izglītības programma papildināta ar jaunu mācību priekšmetu „Sabiedrības un cilvēku drošība”. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.22 „Profesionālās izglītības programmas izstrādes kārtība”, izglītības programmā veiktie grozījumi iesniegti saskaņošanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

2018.gadā profesionālajā tālākizglītības programmā „Kosmetoloģija” veiktas izmaiņas atbilstoši Ministru kabineta  2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.144 „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos” Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”. Izglītības programma papildināta ar jaunu mācību priekšmetu „Sabiedrības un cilvēku drošība”. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.22 „Profesionālās izglītības programmas izstrādes kārtība”, izglītības programmā veiktie grozījumi iesniegti saskaņošanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

2018.gadā profesionālajā vidējās izglītības programmā „Kosmetoloģija” veiktas izmaiņas atbilstoši Ministru kabineta  2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.144 „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos” Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”. Izglītības programma papildināta ar jaunu mācību priekšmetu „Sabiedrības un cilvēku drošība”. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.22 „Profesionālās izglītības programmas izstrādes kārtība”, izglītības programmā veiktie grozījumi iesniegti saskaņošanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

2019.gadā izstrādāta un licencēta profesionālā tālākizglītības programma „Viesnīcu pakalpojumi”.

Pirms katras jaunas grupas mācību uzsākšanas, skolotāji aktualizē mācību materiālus, literatūras un e-avotu sarakstus, saskaņo mācību tēmu secību ar kolēģiem, vienojas par vērojumiem kolēģu vadītajās nodarbībās.

Izglītības iestādes vadība sistemātiski pārrauga izglītības programmu saturu, sniedz nepieciešamo atbalstu skolotājiem mācību programmas satura pilnveidošanā, informē par izmaiņām, pieejamiem resursiem un nozares aktualitātēm.

            Izglītības iestāde regulāri seko likumdošanas izmaiņām, kuras attiecas uz izglītības un profesiju jomām, informē skolotājus un izglītojamos par tām.

           

Vērtējums – labi

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte

Skolotāju darbs izglītības iestādē tiek vērtēts atbilstoši MK noteikumiem Nr.502 “Pedagogu profesionālās ndarbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” un saskaņā ar metodiskās komisijas izstrādātiem skolotāju kvalitātes kritērijiem:

mācību procesa plānošana un realizācija, izglītojamo vērtēšanas kritēriju izstrāde un novērtēšana, skolotāju pilnveide, metodiskais darbs, izglītojamo aptauju rezultāti, izglītojamo sniegums kvalifikācijas eksāmenos.

            Mācību plāni un skolas žurnāls tiek realizēts e-vidē vietnē Mykoob.lv. Vietnē notiek skolas darbs, kavējumu atzīmēšana, atzīmju izlikšana. Vietne reguāri tiek izmantota dažāda veida atskaišu par izglītības procesu veidošanai, kavējumu kopsavilkumiem, atzīmju izlikšanai un mācību parādu konstatācijai. Izglītojamie seko savām atzīmēm un mācību parādiem. Mykoob.lv vēstuļu sadaļu skola izmanto komunikācijai ar izglītojamajiem, failu sadaļa – eletroniskai mācību materiālu nodošanai mācību grupām.

Mācību gada laikā notiek vairākas metodisko komisiju un pedagoģiskās sapulces. Obligāti - 2 pirms kvalifikācijas praksēm, viena pēc izlaiduma un viena jauna mācību gada sākumā, kurās skolotāji apkopo mācīšanas rezultātus, vērtē metodisko materiālu un kritērijus, vienojas par aktīvo dalību kolēģu mācību stundās.

Vienas programmas vai mācību priekšmeta skolotāji uzņemas novadīt nodarbību pēc plāna cita skolotāja vadītā grupā. Pēc nodarbībām notiek pieredzes un novērojumu apmaiņa starp skolotājiem un tiek sniegti ieteikumi. Nodarbību vērošanu veic arī Izglītības iestādes metodiķis un vadība. Uzmanība tiek pievērsta metožu daudzveidībai un izpildes kritēriju kvalitātes vērtējumam.

Skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām. Mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes - lekcijas, vizualizēšana, semināri, prezentācijas, demonstrēšana, lomu spēles, diskusijas, dialogi, strukturētie rakstu darbi, ”prāta vētras”, situāciju analīzes, vērojumekskursijas. Skolotāji strādā ar modernām skaistumkopšanas ierīcēm un kosmētiskiem aparātiem, izstrādātajiem mācību metodiskajiem materiāliem, mācību grāmatām, datortehniku, kā arī regulāri informē izglītojamos par aktuālo un jaunāko nozarē. Nodarbību telpās ir pieejams bezvadu internets. Skolotājiem un izglītojamiem mācību iestādē ir iespējas pavairot vajadzīgos mācību materiālus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. Skolotāji izvieto mācību materiālus un prezentācijas vietnē Mykoob, kur tās ir pieejamas izglītojamiem. Izglītības iestāde veic mācību priekšmetu apguves veicināšanas pasākumus izglītojamiem: ārpus mācību programmām - bezmaksas un maksas semināri, kuru grafiks ir izvietots uz ziņojumu dēļa un Izglītības iestādes mājas lapā. Katras apakštēmas noslēgumā notiek rakstiskie pārbaudes darbi un testi.

            Skolotāji atjauno un iztrādā jaunus uzskates un izdales materiālus, atbilstoši nozares attīstībai un andragoģijas pilveides kursos iegūtām idejām; sagatavo mācību materiālu un metodiku mapes atbilstoši programmām un mācību priekšmetiem.

Skolotāji katrai tēmai izstrādā pārbaudes darbus ar vairākiem variantiem. Pārbaudes darbi ir gan testu, gan atvērto jautājumu un teksta uzdevumu formās. Skolotāji izstrādā arī netradicionālus pārbaudes darbu veidus – krustvārdu mīklas, puzzles, radošos uzdevumus, utml.

Mācību priekšmetu praktiskās daļas apguvē izglītojamie tiek dalīti mazskaitlīgās grupās – ne vairāk par 12 cilvēkiem, lai sadarbība ar skolotāju būtu maksimāla. Sākotnēji izglītojamie veic procedūras viens otram, lai gūtu pilnīgu izpratni par procesu. Praktisko nodarbību laikā izglītojamie mācās analizēt un veikt procedūras dažādu ķermeņa tipu, dzimumu un problēmu modeļiem.

Skolotāji veido katrai praktiskai nodarbībai vērtējuma kritēriju veidlapas, kas ļauj objektīvi novērtēt izglītojamā darbības un pamatot novērtējumu.

Mācību procesa ietvaros tiek organizētas ekskursijas uz skaistumkopšanas uzņēmumiem, medicīnas muzeju, anatomikumu, kosmētiskajām ražotnēm.

Izglītības iestāde uzaicina ar priekšlasījumiem un demonstrācijām dažādus skaistumkopšanas un kosmetoloģijas jomu profesionāļus par profesionālām metodēm un produktiem.

Kvalifikācijas prakse skolā organizēta atbilstoši Normatīvo aktu prasībām un skolas iekšējiem noteikumiem “Kvalifikācijas prakses norises īstenošanas kārtība”. Pirms prakses izglītojamie sapulcē tiek informēti par prakses norisi, prakses dokumentiem, līgumu informāciju, metodiskajiem norādījumiem prakses atskaites noformēšanai, vērtēšanas kritērijiem, apdrošināšanu un darba drošības noteikumiem. Visi praksei nepieciešamie dokumenti ir pieejami arī Izglītības iestādes mājas lapā www.beautyschool.lv.

Kvalifikācijas praksei izglītojamie tiek apdrošināti kompānijā ERGO Life Insurance SE Latvijas filiālē.

Kvalifikācijas prakses pedējā dienā notiek kvalifikācijas prakses darba aizstāvēšana. Aizstāvēšana notiek klātesot komisijai: direktoram, programmas vadītājam, mācību daļas vadītājam, visiem prakses vadītājiem no skolas puses. Izglītojamie sniedz komisijai novērtēšanai prakses atskaiti un prezentācijā izstāsta par iegūto pieredzi uzņēmumā, formulē secinājumus un ieteikumus. Visi izglītojamie ir ieguvuši pozitīvu novērtējumu par praksi un tiek raksturoti kā gatavi strādāt profesijā.

Kopš 2020.gada pavasara tiek praktizēta kvalifikācijas prakses aizstāvēšana attālināti.

Sadarbība ar prakses vietu nodrošinātājiem un potenciālajiem darba devējiem tiek veidota mācību gada laikā. Izglītības iestādē ir izveidota datu bāze sadarbības partneriem un potenciālām darba vietām. Izglītības iestāde slēdz sadarbības līgumus ar prakšu vietām.

Mācību gada laikā katrā grupā notiek skolas un skolotāju anketēšana. Izglītojamajiem ir iespēja anonīmi novērtēt skolu, izteikt viedokli par skolotājiem un mācību darbu. Anketu rezultāti tiek apspriesti metodiskajās sapulcēs. Pēc anketu rezultātiem vērtē populārākos pedagogus, kas pēc tam tiek uzteikti skolas koppasākumos.

                Vērtējums – labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte.

            Izglītības iestāde iepazīstina izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem, izglītojamo pienākumiem (informācija ir ietverta arī mācību līgumā), iestādes prasībām, izglītības procesa organizāciju, programmu saturu un mērķiem, vērtēšanas sistēmu, komunikācijas kārtību, personas datu aizsardzības kārtību, noslēguma pārbaudes darbiem, mācību parādu kārtošanas noteikumiem un cenrādi, kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām, resertifikācijas procesiem, LV sertifikācijas un starptautiskās sertifikācijas iespējām.

Izglītības iestādes izglītojamie ir pilngadīgas personas  ar vismaz vidējo izglītību. Izglītojamie izvēlas mācību iestādi apzināti, saskaņā ar saviem dzīves mērķiem. Tālākizglītības Kosmetoloģijas programmā tiek uzņemtas personas ar vismaz 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni medicīnā. Pilnveides programmām līdz šim nav prasību pret reflektantu izglītības līmeni.

            Pirmajā mācību priekšmeta nodarbībā izglītojamie tiek iepazīstināti ar nodarbību plānu, teorijas un praktisko mācību norisi, pārbaudes darbiem, vērtēšanas kritērijiem un higiēnas prasībām skolā un klasēs. Katram tiek iedots mācību materiālu apkopojums, pēdējos gados izglītojamie var izvēlēties un saņemt to elektroniskā formātā. Katrs izglītojamais tiek pievienots Mykoob.lv vietnei, kur ir pieejama mācībām nepieciešamā informācija, tiek izvietoti mācību materiāli un prezentācijas.

            Mācību laikā izmanto vērtējumu kritēriju tabulas gan praktiskajās, gan teorētiskajās nodarbībās.

            Praktiskajās un teorētiskajās nodarbībās maksimāli tiek radīti profesionālajai darba videi pietuvināti apstākļi. Izglītojamie zināšanas iemācās izmantot praktiski uzreiz.

             Attieksme pret mācību materiālu un profesijas apgūšanu ir atbildīga. Izglītojamie aktīvi izsaka viedokli par mācību procesu. Skolotāji savstarpēji un ar mācību plānotāju saskaņo mācību priekšmetu tēmas tā, lai veidojas sasaiste starp mācību priekšmetiem un izpratne par dauzdveidīgo zināšanu pielietojumu.

 Izglītības iestādē veidojas pēctecības tradīcija: apgūstot pilnveides programmu, izglītojamais turpmāk vēlas apgūt profesionālo programmu. Vecākie kursanti aicina pirmkursniekus un citu grupu izglītojamos uz savām nodarbībām kā modeļus – tas veicina atbildīgumu un izpratni par mācību procesiem, dod pieredzi mācību pārbaudījumiem. Izglītības iestāde ņem vērā izglītojamo ieteikumus procesa uzlabošanai.

             No 2020/2021.m.g. tika ieviestas skolotāju konsultāciju dienas, kurās izglītojamie var atkārtot vielu, kārtot kavēto vai labot zemu novērtētos pārbaudījumus.

            Izglītojamiem ir iespēja pārbaudīt savas praktiskās profesionālās un komunikācijas spējas dažādos pasākumos – izstādēs, prezetācijās, čempionātos. Informācija par pasākumiem tiek izlikta uz ziņojumu dēļa un skolotāji aktīvi informē izglītojamos mācību stundās. Vērtējot dalību šādos pasākumos, izglītojamie atzīst, ka pārvarot uztraukumu un nedrošību  iegūst pārliecību par savām zināšanām un prakstiskajām iemaņām.

            Izglītības iestāde mācību stundās pieaicina attiecīgo specialitāšu absolventus, lai veicinātu izglītojamo motivāciju, pieredzi, redzētu profesionālās nākotnes iespējas.

            Izglītības iestāde veic precīzu mācību kavējumu uzskaiti vietnē Mykoob.lv. Attaisnojošu iemeslu dēļ kavētu pārbaudes darbu un ieskaišu kārtošana ir terminēta. Pārsniedzot pieļaujamo termiņu, mācību parādi tiek kārtoti par reglamentētu samaksu.

             Vērtējums – labi.

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa;

Izglītojamo mācību snieguma vērtēšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Izglītības iestādes nolikumu.

Katram teorētiskajam testam  skolotāji izstrādā atbilstošu vērtējumu tabulu, kura ir testa beigās un redzama izglītojamam.

Praktiskajām nodarbībām izstrādāts veicamo darbību un izpildes kvalitātes reitinga tabula. Tas ļauj efektīvi identificēt vājos posmus darbībā katrā veicamajā procedūrā un turpmāk novērst kļūdas.

Izglītojamo mācību sniegums tiek izlikts elektroniskajā skolas vidē Mykoob.lv, grupu sekmju izrakstos un kvalifikācijas eksāmenu protokolos.

Izglītības iestādē izstrādāta mācību snieguma vērtēšanas kārtība, ar kuru iepazīstina skolotājus un izglītojamos. Skolotāju ērtībām ir izstrādāta vērtējumu izlikšanas instrukcija, kura ir pieejama uz ziņojumu dēļa skolotāju istabā un izsūtīta skolotājiem elektroniski vietnē Mykoob.lv. Pārbaudes darbi tiek organizēti atbilstoši mācību plānam.

Mācību procesā skolotāji izmanto dažādu veidu pārbaudes uzdevumus: testus, mutiskus komentārus, atvērtos rakstiskos jautājumus, krustvārdu mīklas, puzli, prezentācijas, darba grupu lapas, tekstu analīzi, videofilmas un fragmentus, etīdes, izmēģinājumu uzstāšanās. Tiek izmantota pašvērtējuma iespēja diskusiju un kolēģu vērtējuma veidā.

Skolotāji veic gan plānotas, gan neplānotas zināšanu pārbaudes. Pēc pārbaudes darbiem kļūdas un neprecizitātes tiek pārrunātas, tiek sniegti ieteikumi rezultātu uzlabošanai. Visi vērtējumi un kļūdu labojumi tiek atzīmēti vietnē Mykoob.lv. Kvalifikācijas prakses laikā vērtējumus prakses grāmatiņās izliek prakšu vadītāji. Gala vērtējums par kvalifikācijas praksi tiek fiksēts praktikanta raksturojuma veidlapā.

Mācību gads tiek dalīts semestros un tiek ievērots semestru nobeigšanas princips. Semestra beigās izglītojamiem nedrīkst būt mācību parādu un nenovērtētu tēmu. Mēnesi pirms semestra beigām mācību daļas vadītāja sagatavo vērtējumu izrakstus katram izglītojamam. Izglītojamie parakstās par izraksta saņemšanu. Ja izrakstā tiek konstatēti mācību parādi vai neapmierinoši vērtējumi, tie līdz semestra beigām ir jānokārto.

Profesionālo programmu grupām pēdējā kvalifikācijas prakses dienā notiek kvalifikācijas prakses aistāvēšana. Izglītojamie laicīgi ir nodevuši prakšu vadītājiem noformētās prakses atskaites un sagatavojuši prezentācijas Power point programmā. Prezentācijai atvēlētas vidēji 5-7 minūtes. Komisijā ir programmu vadītājs, prakšu vadītāji skolā, darba devēju pārstāvji.

Pēc pilnveides programmu apgūšanas tiek organizēts gala eksāmens, kura teorētiskos jautājumus un praktiskos uzdevumus eksāmenam sagatavo skolotājs. Komisijā ir skolotājs un skolas administrācija.

Pēc vidējās profesionālās un profesionālās tālākizglītības programmu apgūšanas, kvalifikācijas prakses un visu priekšmetu gala novērtējuma tiek organizēts kvalifikācijas eksāmens. Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem Nr.662.

Izglītības iestāde izstrādā profesionālā kvalifikācijas eksāmena materiālus tālākizglītības programmām “Skaistumkopšanas pakalpojumi” un “Kosmetoloģija” 3.profesionālā līmeņa kvalifikācijām “Spa speciālists” un “Kosmētiķis”: kvalifikācijas eksāmena programmu, norises kārtību, teorētiskās un praktiskās daļas uzdevumus un vērtēšanas kritērijus, atbilstoši Valsts Izglītības Satura Centra izstrādātajiem paraugiem un saskaņoti turpat.

Kvalifikācijas eksāmens vidējā profesionālajā programmā “Kosmetoloģija” ar 3.profesionālo kvalifikāciju “Kosmētiķis” tiek organizēts centralizēti no Valsts Izglītības Satura Centra, saskaņojot eksāmena norises vietas. Visi dokumenti eksāmenam tiek saņemti ne ātrāk kā 5 dienas pirms eksāmena un atvērti pusstundu pirms eksāmena. Atvēršana notiek eksāmena komisijas un izglītojamo pārstāvja klātbūtnē.

2019/2020.m.g. COVID-19  izraisīto sarežģījumu dēļ centralizēto kvalifikācijas  eksāmenu teorētiskās daļas VISC organizēja attālināti. Arī tālākizglītības programmām kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas tika organizētas elektroniskajā vidē tiešsaistē.

Pirms kvalifikācijas eksāmeniem tiek organizētas konsultācijas un sagatavošanās nodarbības izglītojamajiem. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar kvalifikācijas eksāmena norisi, programmu un vērtēšanas kritērijiem.

Eksāmenu komisijā tiek pieaicināti atzīti nozaru profesionāļi un darba devēji. Pēc eksāmena tiek apspriesti eksāmenu rezultāti gan kopā ar izglītojamiem, gan tikai skolotāju un eksāmena komisijas grupā. Eksāmenu komisija sniedz kvalitatīvus ieteikumus mācību darba pilnveidošanai.

Izglītības iestāde organizē skolas telpās arī starptautisko  iTEC eksāmenu kosmētiķiem, spa speciālistiem un sejas kopšanas estētikas profesionālās pilnveides programmas beidzējiem. Izglītojamo zināšanas un prasmes vērtē iTEC centra eksaminētājs no Lielbritānijas. Mēneša laikā pēc eksāmena Izglītības iestāde saņem eksāmena rezultātus un starptautiski atzītus sertifikātus.

Katra mācību gada nobeiguma metodiskajās sapulcēs tiek vērtēti mācību rezultāti, skolotāju mācību un vērtēšanas darbs, iezīmētas attīstības iespējas un jauni mācību paņēmieni.

Vērtējums – labi

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi:

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Izglītojamo saniegumi izglītības iestādē tiek vērtēti 10 baļļu sistēmā un atzīmes tiek izliktas elektroniskajā žurnālā Mykoob.lv. Ja izglītojamais noteiktajā ieskaites dienā nav bijis skolā, žurnālā tiek izlikta “-” zīme. Ieejot savā profilā Mykoob.lv, izglītojamais redz novērtējuma nepieciešamību.

Novērtējuma tabulas un apraksti ir pieejami. Katrs izglītojamais var pats salīdzināt savu sniegumu ar etalona aprakstu.

Izglītojamie aktīvi piedalās ikdienas mācību darbā, interesējas par profesionālo mācību tēmu paplašināšanu, atsaucīgi piedalās grupu darbos.

Izglītojamo atpūtas telpā regulāri tiek izvietota aktuālā informācija par pasākumiem, kuros izglītojamie jau drīkst piedalīties kā klausītāji, lai iegūtu papildus zināšanas.

Izglītojamie apzinīgi apgūst mācību vielu arī pastāvīgajos darbos, regulāri nosūtot skolotājiem darbus vērtēšanai, veido prezentācijas, ko atrāda mācību stundās.

Izglītojamie apzinās praktisko iemaņu nostiprināšanas nozīmi un labprāt mācās papildus.

Vērtējums-labi.

 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

            Izglītības iestādē izglītojamie kārto

 • centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus profesionālās vidējās izglītības programmā “Kosmetoloģija”, kvalifikācija “Kosmētiķis”, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • profesionālās kvalifikācijas eksāmenus tālākizglītības programmā “Kosmetoloģija”, kvalifikācija “Kosmētiķis”, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus vidējās profesionālās izglītības programmā “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, kvalifikācija “Spa speciālists”, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • profesionālās kvalifikācijas eksāmenus tālākizglītības programmā “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, kvalifikācija “Spa speciālists”, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 • gala eksāmenu profesionālās pilnveides programmā “Sejas kopšanas estētika”.

Izglītības iestāde, analizējot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmā “Kosmetoloģija”, kvalifikācija „Kosmētiķis” salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā ar vidējiem vērtējumiem valstī.

Npk.

skola

Mācību gads 2013/2014

Mācību gads 2014/2015

Mācību gads 2015/2016

Mācību gads 2016/2017

Mācību gads 2017/2018

Mācību gads 2018/2019

Mācību gads 2019/2020

1.

Rīgas stila un modes profesionālā vidusskola

7,52

7,59

6,71

5,75

6,95

6,61

6,27

2.

Starptautiskā CIDESCO Rīgas kosmētikas skola

7,10

Nav datu

9,20

7,59

8,90

8,93

9,14

3.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

7,13

6,95

7,57

6,72

6,36

6,50

7,81

Izglītības iestāde, analizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu tālākizglītības programmā “Kosmetoloģija”, salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā ar vērtējumiem iepriekšējos mācību gados.

Npk.

skola

Mācību gads 2014/2015

Mācību gads 2015/2016

Mācību gads I 2016/2017

Mācību gads II 2016/2017

Mācību gads 2017/2018

Mācību gads 2018/2019

Mācību gads 2019/2020

1.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

7,36

9,00

7,40

8,15

5,92

6,20

6,92

Izglītības iestāde, analizējot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vidējās profesionālās izglītības programmā “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā ar vidējiem vērtējumiem valstī.

Npk.

skola

Mācību gads 2013/2014

Mācību gads 2014/2015

Mācību gads 2015/2016

Mācību gads 2016/2017

Mācību gads 2017/2018

Mācību gads 2018/2019

Mācību gads 2019/2020

1.

Rīgas stila un modes tehnikums

-

-

8,94

-

8,21

7,43

7,00

2.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola

7,53

8,00

8,00

8,38

7,80

6,82

7,13

3.

Barkavas Profesionālā vidusskola

-

9,33

8,64

8,61

9,21

8,57

-

4.

Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

-

-

-

9,00

7,94

7,83

-

5.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

-

-

8,00

-

-

-

5,00

Izglītības iestāde, analizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu tālākizglītības programmā “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā ar vērtējumiem iepriekšējos mācību gados.

Npk.

skola

Mācību gads I 2016/2017

Mācību gads II 2016/2017

Mācību gads I 2017/2018

Mācību gads II 2017/2018

Mācību gads I 2018/2019

Mācību gads I I 2018/2019

Mācību gads I un II 2019/2020

1.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

9

7,74

9

8,25

7

9,5

7,4/8,85

Izglītības iestāde, analizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātus tālākizglītības programmā “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā ar  mācību centra „SPA SHOOL” eksāmenu vērtējumiem iepriekšējos mācību gados.

Npk.

skola

Mācību gads I 2016/2017

Mācību gads II 2016/2017

Mācību gads I 2017/2018

Mācību gads II 2017/2018

Mācību gads I 2018/2019

Mācību gads I I 2018/2019

Mācību gads I  2019/2020

1.

Mācību centrs „SPA SCHOOL”

7,5

7,7

8,2

8,2

8,3

8,3

Nav datu

2.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

9

7,74

9

8,25

7

9,5

7,4/8,85

Izglītības iestāde, analizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātus tālākizglītības programmā “Viesnīcu pakalpojumi” ar kvalifikāciju ,,Viesu uzņemšanas dienesta speciālists”, informē par izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā 2019/2020. mācību gadā.

Npk.

skola

Mācību gads 2019/2020

1.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

8

Izglītības iestāde, analizējot eksāmenu rezultātus profesionālās pilnveides izglītības programmā “Sejas kopšanas estētika”, salīdzina izglītojamo vidējo vērtējumu 10 baļļu skalā Izglītības iestādes ietvaros.

Npk.

skola

Mācību gads 2015/2016

Mācību gads 2016/2017

Mācību gads 2017/2018

Mācību gads 2018/2019

Mācību gads 2019/2020

1.

Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola BEAUTY SCHOOL

8,4

8,43

8,8

8,55

9

Vērtējums – labi

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

Izglītības iestāde ir pieaugušo profesionālās izglītības iestāde, kurā tiek uzņemtas personas ar vismaz vidējo vispārējo vai profesionālo izglītību, vai atbilstoši programmu prasībām. Izglītojamo vidējais vecums ir:

 • tālākizglītības programmas „Kosmetoloģija” grupā (ar jau iegūtu medicīnisko izglītību, ne zemāku kā 3.profesionālais līmenis) – 37 gadi;
 • tālākizglītības programmas „Skaistumkopšanas pakalpojumi” grupā – 38 gadi;
 • tālākizglītības programmas „Viesnīcu pakalpojumi grupā” – 45 gadi;
 • vidējās profesionālās programmas „Kosmetoloģija” grupās – 34 gadi;

Atbalsts izglītojamiem nepieciešams mācību vielas atkārtošanai un apgūšanai, jo daudziem vidusskola pabeigta vairāk kā pirms 20 gadiem. Tāpēc Izglītības iestāde pielieto diferencētu mācību priekšmetu pasniegšanu, kas ļauj izglītojamiem iekļauties mācību programmu prasībās.

Eksakto mācību priekšmetu pasniegšanai tiek pielietota divu skolotāju metode: viens skolotājs kompakti atkārto ar izglītojamiem vidusskolas vielu noteiktā priekšmetā, otrs skolotājs sniedz un attīsta zināšanas profesijai nepieciešamā apjomā.

Atbalsts izglītojamiem nepieciešams radušos mācību kavējumu dēļ. Mācību procesā psiholoģisko atbalstu izglītojamajiem sniedz administrācija un skolas vadība.

Iestāde organizē individuālas nodarbības izglītojamiem.

Iestāde nosaka konsultāciju dienas pie skolotājiem individuālām nodarbībām un mācību parādu kārošanai. Skolotāji uzdod arī individuālus uzdevumus īpaši apdāvinātiem izglītojamiem, dodot iespēju apliecināt savu zināšanu līmeni.

Skolotāji pārkārto mācīšanas un mācīšanās modeli, pielāgojot to izglītojamo individuālajām spējām, bet lai kopumā rezultātā tuvinātu atpaliekošos labam vērtējumam.

Izglītības iestāde palīdz izglītojamiem mācību modeļu nodrošināšanā.

Vērtējums – ļoti labi

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

            Izglītības iestādē izstrādātas drošības instrukcijas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1338 no 24.11.2009 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.

            Uzsākot mācības izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, evakuācijas plānu, drošības instrukcijām, datu aizsardzības nolikumu, par ko parakstās instruktāžu veidlapās.

            Izglītojamo instruēšanu veic ar direktora rīkojumu apstiprināta persona vai darba aizsardzības speciālists no izglītības iestādi apkalpojoša uzņēmuma „Dialogs AB”. Izglītojamie ir informēti par rīcības plānu ārkārtas situācijās. Izglītības iestādē notiek mācību trauksmes. Izglītības iestādē pie administratora atrodas pirmās palīdzības aptieciņa, kura regulāri tiek atjaunota.

            Izglītības iestādei ir nepieciešamā informācija par izglītojamo veselības stāvokli. Visi izglītojamie atbilstoši MK noteikumiem Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”, iestājoties izglītības iestādē iesniedz ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam – formu 27/u. Vieglu saslimšanu aizdomu gadījumos, izglītojamie skolā lieto sejas masku.

            Iestājoties ārkārtas stāvoklim saistībā ar COVID-19, Izglītības iestāde izpildīja visas nepieciešamos drošības pasākumus, lai pasargātu izglītojamos un skolotājus no saslimšanas. Tika pārkārtots aktuālais mācību plāns, pārceļot praktiskās nodarbības uz vēlāku laiku un aizvietojot tās ar teorijas stundām, kas organizētas tieššaistē izmantojot Microsft Team vietni. Tika sastādīts apmeklējumu grafiks mazās grupās, lai izglītojamie varētu sagatavoties kvalifikācijas eksāmeniem. Netika pieļauta vienlaicīga dažādu grupu izglītojamo kustība skolā. Tika izmantota Rīgas pašvaldības palīdzība masku un dezinfekcijas līdzekļu piegādē.

            Izglītības iestāde, atbilstoši izglītības programmu specifikai, nodrošina izglītojamos ar dezinfekcijas līdzeļiem un vienreizējās lietošanas materiāliem.

             Izglītības iestādes administrators ik dienu pārbauda pārbauda kārtību telpās un aprīkojuma tehnisko stāvokli. Bojāts aprīkojums netiek izmantots, bet likvidēts vai nodots remontā. Apmācības pirmās palīdzības sniegšanā ir iekļautas mācību programmās.

            Izglītības iestādes telpas atbilst darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normatīvajām prasībām. Izglītības iestādes ēkas apsaimniekotājs Vestabalt rūpējas par drošību, ugunsdrošību un kārtību ēkā.

 Vērtējums – labi

                                       

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Izglītības iestādē mācās personas, kuras apzināti ir izvēlējušās konkrētās profesijas. Tomēr mācību un mācību prakses laikā izglītojamie kādam programmā esošam profesionālajam priekšmetam atvēl lielāku interesi un laiku. Tādā izpratnē savas specialitātes ietvaros, izglītojamie izvēlas šaurāku speciālizāciju, kur, iespējams, varētu turpināt turpmāko izglītošanos vai, tieši otrādi, paplašināt savu darbību un izvēlēties kādu papildus programmu savai profesijai. Izglītības iestādes profesionālie skolotāji vēro un apspriež katru izglītojamo par katra stiprajām jomām un dara zināmu savus vērojumus izglītojamiem pašiem.

Mācību ekskursijas notiek gan uz populārām spa zonām, gan saloniem, gan kosmētikas ražotnēm. Izstāžu laikā izglītojamie var izmēģināt savas profesionālās iemaņas pieredzējušo skolotāju uzraudzībā un iegūt informāciju par dažādām attīstības iespējām savā izvēlētajā profesijā.

Mācību prakses laikā izglītojamie izvēlas prakses vietas un ir arī uzņēmumi, kuri jau iepriekš lūdz rezervēt Izglītības iestādes praktikantus tieši viņu saloniem un spa zonām. Pēc prakses nobeiguma un izlaiduma prakses vietas daudziem absolventiem kļūst par darba vietām.

Iepriekšejo gadu absolventi labprāt uzņem savos salonos izglītojamos prakses veikšanai un darbam.

Izglītības iestāde iegūst informāciju par absolventu nodarbinātību iegūtajās profesijās, izmantojot atlaižu sistēmu profesionālās kosmētikas veikalā.

Vērtējums – labi

4.4.4. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Izglītības iestāde ir gatava uzņemt izglītības programmās personas ar īpašajām vajadzībām, izvērtējot katras personas individuālās iespējas un ģimenes ārsta atzinumus. Izglītības iestādes telpas ir daļēji piemērotas personām ar kustību traucējumiem.

Vērtējums - apmierinoši

4.5. Izglītības iestādes vide

 

4.5.1. Mikroklimats.

Izglītības iestādē tiek nodrošināts labvēlīgs psiholoģiskais mikroklimats, pateicoties darbinieku un izglītojamo savstarpējai cieņai un kopīgiem mērķiem. Izglītības iestāde toleranti attiecas pret personu atšķirībām, kultūru, etnisko piederību, profesionālajām spējām un īpašajām vajadzībām. Izglītības iestādes skolotāji, darbinieki un izglītojamie var izteikt savu viedokli, iesniegt priekšlikumus vadībai un skolotājiem mācību procesa kvalitātes paaugstināšanas veicināšanai. Izglītības iestādē ir izstrādāti izglītojamiem iekšējās kārtības noteikumi un darbiniekiem darba kārtības noteikumi, kuros ir ietverti ētikas un morāles kopējie noteikumi.

Darba kārtības noteikumi nosaka darbinieku darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas kārtību, darba organizācijas principus. Noteikumi atbilst spēkā esošiem normatīviem aktiem – Darba likumam un Darba aizsardzības likumam. Grozījumi tiek apspriesti Pedagoģiskās padomes sēdēs, tos apstiprina Izglītības iestādes direktorsn un saskaņo grozījumus ar dibinātāju.

Izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret Latvijas Valsts simboliem un to lietošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

Redzamā vietā izglītības iestādes telpās ir novietots prezidenta un ģērboņa attēls, kā arī valsts himnas vārdi un valsts karodziņš.

Darbinieki ievēro politisko neitralitāti mācību procesā un ir lojāli Latvijas Republikai un tās Satversmei. Darbinieki ievēro pedagoģijas un profesionālās ētikas principus un nediskreditē Izglītības iestādi ar nekorektu rīcību vai izteikumu.

Visi darbinieki un izglītojamie tiek aicināti iesaistīties un apmeklēt Izglītības iestādes rīkotos pasākumus – seminārus, meistarklases, mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un pie sadarbības partneriem.

Izglītības iestādē ir atlaižu, priekšrocību un privilēģiju politika attiecībā uz darbiniekiem un izglītojamajiem.

Izglītības iestāde rūpējas par sava tēla veidošanu sabiedrībā. Iestādei ir sava simbolika un logo.

Vērtējums - labi

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība

Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kuru iekārtojums un platība atbilst specifikai un izglītojamo skaitam. Tās ir funkcionālas, drošas, tiek uzturētas atbilstoši ugunsdrošības, elektrodrošības un higiēnas prasībām. Redzamās vietās, pie ieejām telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, telpās ir atbilstošas evakuācijas virzienu zīmes.Tiek ievēroti drošības pasākumi. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti.

Mācību un koplietošanas telpas tiek regulāri uzkoptas atbilstoši uzkopšanas grafikiem.

Telpās ir atbilstošs apgaismojums, ir pieejams dzeramais ūdens. Mācību procesa laikā tiek ievēroti pārtraukumi un telpas tiek vēdinātas.

Mācību procesā tiek izmantoti izglītības programmu prasībām atbilstoši mācību līdzekļi, aprīkojums, tehnoloģiskās iekārtas, materiāli un mēbeles. Skolotāji seko tam, lai izglītojamie ievērotu ergonomiju mācību procesā. Tiek iemācīts un kontrolēts kosmētisko līdzekļu un materiālu ekonomisks izlietojums.

Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi darbiniekiem un izglītojamiem paredz higiēnas noteikumu ievērošanu, tādēļ skolotājiem ir sava vieta darba abģērba un apavu uzglabāšanai, savukārt izglītojamiem garderobē ir nodalītas atsevišķi āra apģērba un darba apģērba un apavu novietnes.

Izglītojamajiem ir atsevišķa telpa, kurā var sagatavoties mācībām vai atpūsties. Ir pieejams silto dzērienu automāts. Izglītojamiem ir  iespēja pašiem pagatavot karstus dzērienus.

Izglītības iestāde nodrošina racionālu resursu izmantošanu un veido dabai draudzīgu vidi. Gatavojot izdales materiālus izglītojamiem tiek apdrukātas lapas abas puses. Nederīgo un veco dokumentu tīrās puses tiek izmantotas vēlreiz mazāk svarīgām drukāšanas vajadzībām.

Izglītības iestādei ir līgums ar uzņēmumu „Zaļā josta” un 2 reizes gadā tiek nodoti atbilstošie bīstamie un bioloģiskie atkritumi.

Vērtējums - labi

4.6. Izglītības iestādes resursi

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Izglītības iestādei ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas.

Telpu platība un iekārtojums atbilst īstenojamo programmu vajadzībām, specifikai un izglītojamo skaitam. Izglītības iestādei ir noslēgts nomas līgums ar SIA „VESTABALT” līdz 2023.gada 31.augustam.

Izglītības iestādē ir mācību klase praktiskajām nodarbībām ar kosmetoloģijas aprīkojumu un 6-7 kušetēm vienlaicīgam darbam un mazākas klases: ar 5-6 kušētēm un 3-4 kušetēm. Ir darba kabinets individuālām nodarbībām. Katra grupa mācās 2 dienas nedēļā. Telpu noslodze ir gandrīz 100%.

Visas profesionālās izglītības programmas ir nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu un iekārtām, atbilstoši profesiju standartu prasībām. Regulāri tiek pārbaudīti, atjaunoti un iepirkti praktiskajām nodarbībām nepieciešamie materiāli: vienreiz lietojamās biksītes, cepurītes, čībiņas un halātiņi modeļiem, dvieļi un palagi procedūru nodrošināšanai.

Skolotājiem ir pieejami tehniskie līdzekļi mācību procesa īstenošanai: datori, televizori, spliteri, bezvada interneta pieslēgums, kopēšanas ierīces, tāfeles, mulāžas, mācību plakāti.

Mācību vajadzībām tiek izmantota profesionālā sejas un ķermeņa kosmētika no ražotāja AINHOA (Spain), ALVEOLA (Hungary), GMT (Latvija), par kuru izmantošanu izglītojamajiem nav papildus jāmaksā.

Izglītības iestāde kopš 2018.gada augustā atrodas svaigi remontētās un iekārtotās telpās Pulkveža Brieža ielā 15-11. Izglītības iestāde veic aprīkojuma remontu, apkopi un atjaunošanu: nopirkti jauni galdi, profesionālie krēsli, datori, kosmetoloģiskā daudzfunkcionāla iekārta, kopēšanas/printēšanas iekārta, iegādātas jaunas mēbeles izglītojamo atpūtas telpai, jauns skapis kosmētikai un mācību līdzekļiem, izveidota fotosiena pasākumu fotosesijām, hallē apmeklētāju ērtībām novietots jauns dīvāns.

Mācību literatūras izvēle ir atbilstoša mācību programmām. Skolotāji aktualizē metodisko materālu mapes ar jaunāko informāciju savos mācību priekšmetos. Izglītojamie saņem mācību materiālus gan izdruku, gan elektroniskā veidā Mykoob.lv vietnē, gan arī uz grupu kopējiem e-pastiem.

Datoru kvalitāte un interneta pieslēgums ļauj skolotājiem vadīt tiešsaistes nodarbības no Izglītības iestādes telpām.

 

Vērtējums - labi

4.6.2. Personālresursi

Izglītības iestādei ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Skolotāju izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK Nr.569 no 11.09.2018 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Izglītības iestādē tiek nodarbināti 20 skolotāji, 2 skolas administratori/lietveži, saimniecības vadītāja, valdes priekšsēdētāja un direktore. Dažām specifiskām mācību tēmām tiek pieaicināti vieslektori.

Skolotāja izglītības līmenis

skaits

doktors

1

maģistrs

5

bakalaurs

5

1.līmeņa augstākā

3

vidējā profesionālā

6

Izglītības iestādes vadība regulāri apkopo un izvērtē skolotāju izglītību, profesionālo kvalifikāciju un valsts valodas prasmes. Skolotājiem pēc izvērtējuma tiek ieteikti profesionālās pilnveides kursi. Regulāri tiek sniegta informācija par iespējām piedalīties dažādos profesionālās pilnveides pasākumos, konferencēs, meistarklasēs un semināros.

Izglītības iestādes skolotāji vairākkārt katrs ir apmeklējuši dažādus profesionālās un pedagoģiskās pilnveides seminārus un kursus, par ko liecina apliecību kopijas personu lietās. Profesionālās pilnveides kursos gūtās atziņas un kursu vadītāju metodiku skolotāji izmanto mācību procesā. Skolotāji dalās iegūtajās zināšanās ar kolēģiem.

Izglītības iestādes vadība un skolotāji konsultē un iesaka kolēģiem kursus, pilnveides izglītību, dalību ESF finansētos projektos, jauna statusa iegūšanas iespējām.

Izglītības iestāde atbalsta profesionālo skolotāju vēlmi veidot pašiem profesionālos seminārus.

 

Vērtējums - labi

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Izglītības iestādes plānus iniciē, koriģē un pieņem Izglītības iestādes Dibinātājs.

Izglītības iestādes vadība veicina, atbalsta un organizē izglītības iestādes pašvērtējumu, iesaistot Izglītības iestādes dibinātāju, skolotājus, izglītojamos un darbiniekus.

Katra mācību gada beigās pedagoģiskajā sēdē tiek vērtēti eksāmenu rezultāti, izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas, pārtraukto mācību skaita iemesli un tendences. Tiek salīdzināti uzņemšanas rezultāti, vidējie grupu vērtējumi, disciplīnas un komunikācijas jautājumi, analizētas aptauju anketas, kvalifikācijas eksāmenu rezultāti. Tiek analizēts mācību darbs, identificētas vājās vietas un pieņemti lēmumi darba uzlabošanai nākamajā mācību gadā. Tiek vērtēts arī skolotāju darbs pēc eksāmena rezultātiem, izglītojamo atsauksmēm un saistīto mācību priekšmetu skolotāju vērojumiem un piezīmēm.

Skolotāji regulāri aizpilda pašvērtējuma anketas. Direktore aizpilda šādas anketas par skolotājiem un pārrunās ar skolotājiem tiek salīdzināts vērtējums ar pašvērtējumu, pārrunātas uzlabojamās kompetences un noteikti individuālie attīstības plāni.

Tiek sastādīts jaunā mācību gada plāns, darba plāns, formulēti organizatoriskie uzdevumi. Pamatojoties uz iepriekšejā mācību gada rezultātiem, plānā tiek veiktas izmaiņas pēc nepieciešamības.

Mācību gada laikā tiek vērots citu līdzīgu izglītības iestāžu darbs un mācību rezultāti. Vērojumi un secinājumi ietekmē lēmumu pieņemšanu Izglītības iestādē.

Izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes tīmekļa vietnē www.beautyschool.lv

Vērtējums - labi

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Izglītības iestādē ir pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas ir izstrādāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām MK Nr.558 no 04.09.2018 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un MK noteikumiem „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”. Izglītības iestādes dokumenti tiek sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.

Ir noteikta organizācijas un vadības struktūra.

 

 001

Atbildība saskaņā ar struktūrshēmu tiek deleģēta, kontrolēta un pienākumu izpildē sniegta palīdzība, ja tā nepieciešama.

No 2017.gada 1.marta direktora pienākumus Izglītības iestādē pilda I.Lokmane.

2020.gada aprīlī direktore I.Lokmane tika akreditēta.

Izglītības iestādes direktorei nav vietnieka. Nepieciešamības gadījumā direktori aizvieto skolotāja un mācību saraksta izstrādātāja I.Opmane.

Nepieciešamās izmaiņas Izglītības iestādē tiek ieviestas sadarbojoties ar Dibinātāju un uzklausot skolotāju kolektīvu.

Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē, vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārbauda to izpildi, nodrošina informācijas apmaiņu starp izglītības iestādes darbiniekiem. Lai informācijas apmaiņa starp skolotājiem un vadību būtu operatīva, izveidota grupa WhatsApp.

Ar visiem darbiniekiem ir noslēgti darba līgumi. Darba līgumus noslēdz Izglītības iestādes direktors saskaņā ar Nolikumu. Visiem skolotājiem ir izstrādāti amata apraksti, kuros noteikti pienākumi, tiesības un atbildības.

Skolotājiem tiek izskaidroti iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumi, vērtēšanas noteikumi, darbs ar Mykoob, metodiskā materiāla izmantošanas un uzkrāšanas metodes. Skolotāji teorijas un praktiskajām nodarbībām izmanto skolas datorus un citu darbam nepieciešamo aprīkojumu.

Regulāri tiek rīkotas izglītības iestādes vadības sapulces aktuālo un regulāro jautājumu un darba plānu apspriešanai. Izglītības iestādē ir metodiskā padome, kuru veido vadošie specialitāšu skolotāji. Regulāri notiek apvienotās metodiski-pedagoģiskās padomes sēdes. Sanāksmes tiek dokumentētas un lēmumu izpilde – kontrolēta.

Izglītības iestāde pieņem apmeklētājus saskaņojot apmeklējuma laiku. Nepieciešamības gadījumā apmeklētāji var tikties ar vadību izglītības iestādes darba laikā.

Izglītības iestādē ir izveidots profesionālu un radošu darbinieku kolektīvs.

Vērtējums – labi

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

Izglītības iestāde sadarbojas ar:

 • Izglītības iestādes dibinātāju SIA „Beauty School”;
 • Valsts izglītības satura centru (VISC) kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē;
 • Izglītības Kvalitātes Valsts Dienestu (IKVD) – programmu licencēšanā, konsultāciju saņemšanā, izglītības programmu akreditēšanā;
 • Izglītības ministriju – izglītības dokumentu saņemšanai;
 • Tūrisma un skaistumkopšanas Nozares ekspertu padomi – jaunu mācību programmu izstrādē;
 • Latvijas Darba Devēju konfederāciju – jaunu mācību programmu izstrādē;
 • Latvijas SPA un Wellness Federāciju – dažādu nozares pasākumu organizēšanā;
 • Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociāciju – nozares pasākumiem, attīstībai, sadarbībai kvalifikācijas un sertifikācijas procesos;
 • Nodarbinātības Valsts Aģentūra – izglītības projektu realizēšanā ar ESF;
 • Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra – izglītības projektu realizēšanā ar ESF;
 • Digitālo skolas mācību procesa pārvaldes sistēmu „Mykoob” – Izglītības iestādes mācību procesa realizēšanai;
 • Veselības inspekciju – absolventu reģistrēšanai ārstniecības personu reģistrā, izglītības iestādes telpu un aprīkojuma atzinuma saņemšanai;
 • SIA „Dialogs AB” – darba vides, risku un darba vietas novērtēšanai, drošības instruktāžu novadīšanai;
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle – izglītojamo apdrošināšanai kvalifikācijas prakses periodam un mācību ekskursiju pasākumiem;
 • Skaistumkopšanas nozares speciālistu informatīvo portālu –e-beauty.lv;
 • Skaistumkopšanas nozares izdevumu „Les Nouvelles Esthetiques”;
 • Skaistumkopšanas nozares izdevumu „Hair&Beauty profesionāļiem”;
 • SIA „Latvijas tālrunis” - portālu ”medicine.lv” – atbildēt uz lasītāju jautājumiem;
 • Bērnu Klīniskā Universitātes Slimnīca – izglītojamo dalībai Labdarības pasākumu organizatores Natālijas Aleksandrovas rīkotajos pasākumos;
 • lv – tiesību informācijas un dokumentu paraugu vietne izglītības iestādēm – informācijai un izglītības iestādes vadības pilnveides izglītībai;
 • Profesionālo skaistumkopšanas produktu zīmoliem: „AINHOA”, „ALVEOLA”, „GMT”, „MESO.institute”, „MANSARD”.
 • Viesnīcu tīkliem „WELLTON”, „SEMARAH HOTEL”, „MONIKA” – darbinieku apmācību projektiem un kvalifikācijas prakšu vietu organizēšanai izglītojamiem;
 • Spa un Wellness uzņēmumiem – „Taka Spa”, „Beer Spa”, SIA „ACADEMY VITALITY”, SIA „Split massage”, „Spadebess”.
 • Skaistumkopšanas saloniem – „Life harmony”, salons ”Orhideja”, „Black Iris”, „Onikss Pluss”, SIA „Lēdijas”, SIA „Galateja”, „SPA&Art”, SIA „Tiara-N”, SIA „Olira”, SIA „Nova Salon”, Salons „Lorta”, SIA „Elit-SV”, SIA „Skaistuma fabrika”, SIA „Laksme”, SIA „New Image”, SIA „Alitum”, SIA „Esthetica”, SIA „Epika”, SIA „Panacea Pro”, SIA „Nikoletta SV”, SIA „Daiļuma studija”, SIA „LAVIN”, SIA „IVAZO”, SIA „DARNIK”, SIA „Melek”, SIA „THOR”, SIA „BIOSENTA”, SIA „ODANI”.
 • Profesionālo produktu veikaliem – „Salon Line” un „BeautyFor” – atlaižu saņemšanai izglītojamiem iegādājoties profesionālos produktus, instrumentus un materiālus;
 • A/S „MADARA COSMETICS” – mācību ekskursiju organizēšanai;
 • SIA BT1 – dalībai izstāžu pasākumā „Baltic Beauty”;
 • Profesionālo apvienību LKKA, kuras goda biedrs BEAUTY SCHOOL ir kopš 2019.gada.

Vērtējums – ļoti labi

5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais).

            Izglītības iestāde aktīvi sadarbojas ar Baltijas SPA Asociāciju, LSAS un Latvijas SPA asociāciju savienību spa speciālistu sertifikācijas procesos.

Izglītības iestāde aktīvi piedalās Nozaru Eksperu padomes (NEP) darbā – pasākumos, sapulcēs un darba grupās. Izglītības iestādes dibinātājs un skolotāji papildina ar saviem ieteikumiem uzsāktos projektos problēmjautājumu risinājumus.

Izglītības iestāde veica korekcijas, izteica viedokli un piedāvāja risinājumus kopsadarbībā ar LDDK veidotu Wellness projektu profesionālo standartu izstrādē wellness administratoru un spa speciālistu profesijām.

Izglītības iestādes skolotāji un izglītojamie piedalās Intelligent Beauty Congress pasākumos.

Izglītības iestāde 13.janvārī 2020.gadā tika uzņemta biedrības „Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu Asociācijas” asociētajos biedros.

Izglītības iestāde aktīvi sadarbojas ar Starptautisko eksaminācijas centru ITEC.

Vērtējums - labi

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

Izvērtējot pašnovērtējumā iegūtos secinājumus, turpmākai attīstībai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 • Veidot ciešāku sadarbību ar LDDK aktuālo profesionālo izglītības programmu izstrādē;
 • Aktualizēt mācību programmas atbilstoši nozaru attīstībai valstī un darba tirgus vajadzībām;
 • Izglītības programmās regulāri aktualizēt izmantojamo avotu un materiāli tehnisko līdzekļu sarakstus;
 • Veidot jaunas profesionālās un profesionālās pilnveides programmas atbilstoši nozaru attīstībai valstī un darba tirgus vajadzībām;
 • Turpināt sadarbību ar darba devējiem un NVA apmācot bezdarbniekus pēc darba devēja pasūtījuma;
 • Uzraudzīt, plānot un veicināt visu skolotāju profesionālo pilnveidi;
 • Sekmēt nozares skolotāju savstarpējo sadarbību. Sekmēt sadarbību ar atbilstošo nozaru pārstāvētām izglītības iestādēm;
 • Paplašināt sadarbību ar partneriem Latvijā un ārvalstīs.

7. Izglītības iestādes darbības jomu un rezultatīvo rādītāju pašnovērtējuma kopsavilkuma tabula.

 

TĒMA

VĒRTĒJUMS

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos

 

4.1. mācību saturs:

4.2. Mācīšana un mācīšanās

 

Labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte.

Labi

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Labi

4.3. Izglītojamo sasniegumi:

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Labi

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Labi

4.4. Atbalsts izglītojamiem

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

Ļoti labi

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Labi

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Labi

4.4.4. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Apmierinoši

4.5. Izglītības iestādes vide

4.5.1. Mikroklimats.

Labi

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība

Labi

4.6. Izglītības iestādes resursi

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Labi

4.6.2. Personālresursi

Labi

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Labi

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Labi

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

Ļoti labi

5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais).

Labi

 

 2016 g.  2017g.  2018g.